Fall 2018 Courses

Area Studies

European Experience, Humanities Perspective

EUS 2001

Chrysostomos Kostopoulos

T 8-9, R 9
European Road Movie

EUS 3100

Holly Raynard

T 8-9, R 9/E1-E3
Food Customs in Europe

EUS 3110

Agata Kowalewska

W 6
Eastern European Politics

EUS 3930

Anna Weismann

MWF 7
Globalization and the Future of Nations

EUS 3930


Maria Stoilkova

MWF 4
Marx and Money: Eastern European Economies Under Communism

EUS 3930


Edit Nagy

T 4, R 4-5
Terror, Europe, and Islam

EUS 3930


Emrah Sahin

T 7, R 7-8
Urban Cultures

EUS 3930


Esther Romeyn

T 8-9, R 9
Intro to Refugee Studies

EUS 3930


Esther Romeyn

T 10, R 10-11
The Anthropocene

EUS 3930


Michael Schuering

MWF 6
Divided Germany

EUS 3930


Michael Schuering

MWF 7
Politics and Institutions of the European Union

EUS 4210


Asli Baysal

MWF 4
Nationalism and Ethnicity in Europe

EUS 4930


Alin Ceobanu

T 4, R 4-5
In the Orbit of Europeanization: Europe's Cultural Traditions and Politics

EUS 4930


Maria Stoilkova

MWF 7

Language Studies

Czech

CZE 1130; 2220; EUS 3938
Hungarian

HNG 1130; 1180; EUS 3938
Polish

POL 1130; EUS 3938
Turkish

TUR 1130, 2220; EUS 3938
Modern Greek

GRK 1130